21.6. je bohužel kamenný obchod z technických důvodů zavřený. Vaši uhrazenou objednávku si můžete vyzvednout v kamenném obchodě LERON (Út - Pá) nebo si Vámi rezervované kousky přijít zakoupit přímo do LERON. V rámci Prahy nabízíme expresní zaslaní na adresu s kurýrem WOLT.

Obchodní podmínky

společnosti LERON HANDMADE ONLINE s.r.o.

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti LERON HANDMADE ONLINE s.r.o. se sídlem

 

Bělehradská 858/23, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, IČO: 08873844, DIČ: CZ08873844, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 326801 upravují 

v souladu s § 1751 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím 

a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.leron.cz.

 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.3. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu www.leron.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

 

2.2. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu www.leron.cz nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

 

2.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

 

2.4. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

 

2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

2.6. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

 

2.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti nebo platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • v hotovosti a platební kartou na výdejnách prodávajícího;
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího;
 • bezhotovostně online platební kartou;3.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.3 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

3.3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.8) nebo se jedná o zakázkovou výrobu dle přání zákazníka, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.4. V případě platby v hotovosti či platební kartou na výdejnách prodávajícího či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

3.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně

 

s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

3.6. Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji, který ovšem neslouží jako daňový doklad. Daňový doklad zasílá prodávající na písemné (emailem) či telefonické vyžádání kupujícího.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

4.1. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na www.leron.cz.

 

4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím 

v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

5.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy

 

odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (přes internet či po telefonu). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

 

5.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

5.4. Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

 

5.5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:

 

 1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);

 

 1. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

 

 1. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

 

 1. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím

 

 • kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy

 

odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

 

5.9. Zakoupené poukazy není možné vyměnit zpět za finanční částku. Případný rozdíl v ceně vybraného zboží a hodnotě poukázky není vratný.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že 

v době kdy kupující zboží převzal:

 

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

 

 1. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

 

 1. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 2. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;

 

 1. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.6.2. Ustanovení uvedená v čl. 6.1. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. 

U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

6.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

6.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • na odstoupení od smlouvy.
6.5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

 

6.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese skladu Obchod LERON, Čestmírova 510/7, 140 00 Praha 4 – Nusle.

 

6.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová

 

adresa: www.coi.cz.[JA1] Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese [JA2] http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím 

a kupujícím z kupní smlouvy.

 

 1. EVIDENCE TRŽEB

 

7.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

7.2. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy. 1. DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY

 

8.1. Dárkové certifikáty jsou ceninami vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými pouze k nákupu 

u prodávajícího. Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě prodávající může vygenerovat kupujícímu náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke změně ceniny.

 

8.2. Okamžik tržby z pohledu zákona o evidenci tržeb v případě platby dárkovým certifikátem nastává k okamžiku expedice zboží kupujícímu.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1. Prodávající se tomuto bodu podrobně věnuje v samostatném dokumentu Podmínky ochrany osobních údajů

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 29. ledna 2020.